Jordrensning


Før man starter en rensning efter en jordforurening, er det vigtigt, at omfanget af forureningen og forholdene omkring den klarlægges bedst muligt. På baggrund heraf kan man vælge en løsning, som er optimal for grundejeren. I Biorem lægger vi stor vægt på, at en jordforurening nedbringes på den måde, som lever bedst op til kundens forventninger og er mest økonomisk. Gennem vort netværk af samarbejdspartnere kan vi tilbyde en række forskellige metoder til rensning af forurenede grunde, og søger altid den mest optimale. De økonomiske og miljømæssige fordele ved at anvende biologiske metoder betyder, at vort valg i mange tilfælde falder på disse.

Brugen af biologiske metoder i forbindelse med jordrensning har en række fortrin sammenlignet med andre teknikker. Eksempelvis giver teknikkerne mulighed for at behandle forureninger, som er beliggende inde under bygninger. Samtidig vil de aktiviteter, som er på lokaliteten kunne fortsætte medens rensningen pågår.

Ved den biologiske jordrensning igangsætter man en biologisk omsætning nede i jorden. Ved denne omsætning omdannes de forurenende komponenter til vand og kuldioxid. Under behandlingen holdes den biologiske omsætning i gang indtil forureningsniveauet er nedbragt til det ønskede niveau.

Der er mange måder, hvorpå man kan igangsætte eller stimulere en sådan biologisk aktivitet. De metoder, som Biorem anvender drejer sig alle om, at vi tilsætter jorden de forskellige stoffer, som er nødvendige for at der kan opretholdes en tilstrækkelig biologisk omsætning af den ønskede karakter.

Tilsætningen til jorden – eller injektionen, som vi foretrækker at kalde den – foretages med forskellige teknikker afhængig af forholdene. De forskellige teknikker er nærmere gennemgået under Metoder & teknikker. Valget af injektionsteknik er bestemt af en række faktorer, som eksempelvis hvilken type forurening, hvor høj koncentration der er målt, udbredelsen og dybden, geologiske forhold, vandforhold og meget mere.

Det medie, som injiceres i jorden vil sædvanligvis være vandigt, da vandet bruges som bæremedie for komponenter, som skal bringes frem til mikroorganismerne i det forurenede område.

I mange tilfælde anvendes en biologisk gel til fremføringen af stofferne i jorden. Fordelen ved anvendelse af gel er dels, at den fungerer som vækstmedie for mikroorganismerne (de bor i gelen) og dels at gelen medvirker til at opretholde en høj fugtighed nede i jorden.

Efter injektionen starter mikroorganismerne nedbrydningen af forureningen. Det er vigtigt, at denne biologiske nedbrydning bibeholdes indtil forureningen er nedbragt. Det kan derfor være nødvendigt at foretage efterfølgende injektioner, for at holde den biologiske omsætning i gang. For at følge nedbrydningen udtages der jævnligt moniteringsprøver i det forurenede område.

Det er vanskeligt at angive retningslinier for, hvor lang tid en behandling varer. Det er dels afhængig af forureningsgraden, og dels afhængig af udbredelsen og geologien m.v. Erfaringerne viser, at lettere forureninger kan være nedbragt i løbet af 3 -5 måneder, medens sværere forureninger skal behandles i op til 5 år.

 

Grundvandsrensning


Rensning af grundvand kan være nødvendigt i de tilfælde, hvor det drejer sig om en forurening med stoffer, som er meget opløselige i vand.

I princippet kan den biologiske rensning af grundvandet foretages enten nede i grundvandsmagasinet som in-situ behandling eller ved at pumpe vandet op og foretage rensningen i et separat anlæg som on-site behandling. Biorem kan tilbyde at foretage begge typer rensning.

In-situ behandling

Dersom rensningen af grundvandet kan sættes i gang nede i jorden opnås en række fordele. Eksempelvis vil den del af forureningen, som er bundet til jordpartiklerne, medtages i rensningen. Det er imidlertid langt vanskeligere at foretage denne in-situ rensning, idet der ikke er mulighed for nøjagtigt at følge og styre de biologiske processer, og især stoftransport til og fra området.

Rent praktisk kan in-situ rensningen foretages som injektioner på samme måde, som beskrevet under Jordrensning. Og injektionsteknikkerne vil være de samme som er beskrevet under Metoder & teknikker.

Der er imidlertid markante forskelle på, om injektionsbehandlingen foretages i såkaldt umættet zone (over grundvandsspejlet) eller i mættet zone (under grundvandsspejlet). Både de fysiske, kemiske og biologiske forhold er væsentligt forskellige fra umættet til mættet zone, så sammensætningen af injektionsmediet skal justeres herefter. Desuden vil en injektion i mættet zone forårsage en fortrængning af grundvand, og vil derfor give anledning til en øget risiko for utilsigtet spredning.

On-site behandling

Ved en on-site rensning oppumper man forurenet grundvand fra det forurenede område, og lader det behandle i et anlæg, hvor der foretages en biologisk nedbrydning af forureningskomponenter. I Biorem har vi specialiset os i rensning af forurenet vand i bioreaktorer med en høj effektivitet. Vi benytter såkaldte Moving Bed Bioreaktorer (MBBR), hvor der anvendes specielle bæremedier med en stor overflade, hvilket bevirker en meget høj biologisk aktivitet i reaktoren.

Det rensede vand kan løbende moniteres, så resultaterne heraf kan benyttes til at styre reaktorerne, så driften bliver optimal.

 

Biocelle rensning


I Biorem har vi specialiseret os i at kombinere in-situ rensning med on-site rensning i en såkaldt biocelle. Ved denne metode pumpes det on-site rensede vand ned i jorden i en anden del af det forurenede område, og der fremkaldes herved en rundpumpning af vandet i det forurenede område.

Metoden har den væsentlige fordel, at man kan styre selve renseprocessen i sit overjordiske anlæg. Både de biologiske parametre og de fysiske og kemiske forhold kan følges nøjagtigt i anlægget. Desuden kan en løbende monitering af både det oppumpede og det nedpumpede vand fortælle om processens forløb i jorden.

 

Undersøgelser af forureninger


Fra det øjeblik, man får mistanke om, at der er sket en forurening og indtil man eventuelt har færdiggjort en rensning er der behov for undersøgelser og vurderinger af situationen. Beslutningsprocesserne for både grundejeren, forsikringsselskaber og myndigheder er afhængig af kvaliteten af disse undersøgelser.

I Biorem deler vi disse undersøgelser op i forskellige trin, som i store træk bygger på myndighedernes retningslinjer for jordforureninger.

I brochuren ”Er min grund forurenet” er der en nærmere beskrivelse af disse analyser.

Indledende undersøgelse

 

Dersom man alene har mistanke om, at der er sket forurening, indhentes der i første række oplysninger om baggrunden for mistanken. Der indsamles historiske data, forureningensårsagen vurderes, og man undersøger hvor på grunden det kan være sket.

Screening af grunden

 

Hvis man får bestyrket sin mistanke om forurening, udtages der en række stikprøver af jorden i forskellige dybder, for at kunne fastslå, om der i realiteten er en forurening af væsentlig karakter.

Afgrænsende undersøgelse

 

Dersom man får bekræftet tilstedeværelsen af en væsentlig forurening vil næste trin traditionelt være, at man udtager yderligere jordprøver, for at bestemme forureningens omfang, en såkaldt afgrænsende undersøgelse. Hvis der er grundvand i forbindelse med forureningen udtages der normalt også vandprøver, der indsendes til analyse.

Den afgrænsende undersøgelse skal dels danne grundlag for, om man beslutter at foretage en rensning, og dels hvorledes en rensning vil kunne foretages.

 

Supplerende undersøgelser

En evt. beslutning om biologisk rensning kan nødvendiggøre, at der udføres yderligere undersøgelser i det forurenede område, dels med henblik på placering af injektioner i forbindelse med behandlingen eller for at få en mere fintmasket viden om forureningen.