Biologisk gel


produkter

Generelt

BioGel er en teknologi til in-situ oprensning af organiske jordforureninger. Princippet består i at tilføre produktet direkte til det forurenede område. Herved foregår der en hurtig biologisk nedbrydning af de forurenende komponenter. Teknologien adskiller sig fra andre in-situ teknikker ved, at der dels tilføres en række udvalgte bakteriestammer, som tilsammen medfører en fuldstændig mineralisering af de organiske forureninger, og dels indeholder produktet næringsstoffer og ilt til en længerevarende biologisk aktivitet.

Teknologien blev oprindeligt benyttet i England; men er de senere år også anvendt i Danmark. Erfaringerne viser, at mindre forureninger kan nedbringes til acceptniveau i løbet af få uger eller måneder.

Indholdsstoffer

Gelen er baseret på en modificeret cellulose polymer. Gelen fungerer som:

  • reaktionsmedie for de biologiske processer
  • bærer af ilt og næringsstoffer
  • isoleringsmedie.

De indgående jordbakterier er selekteret og opdyrket på basis af den naturlige fauna i jorden. Hver batch testes for at sikre, at gelen ikke indeholder patogene bakterier. De indgående bakteriestammer er sammensat på en sådan måde, at de indgår i en synergi, så forureningen nedbrydes fuldstændigt til vand og kuldioxid

Alle de indgående stoffer er undersøgt, og der er ikke fundet specielle toksikologiske eller økotoksikologiske problemer ved anvendelsen af BioGel.

Hvilke forureningstyper nedbrydes?

BioGel nedbryder en lang række organiske forureninger fra olieprodukter, lige fra de lette brændstoffer til de langkædede olier. Både BTEX’er og MTBE nedbrydes i gelen. Polyaromatiske forbindelser som eksempelvis PAH’er lader sig også nedbryde. Ved at ændre i gelens sammensætning er det også muligt at foretage biologisk nedbrydning af chlorerede kulbrinter.

Henvisning til produktblade er fjernet

In-situ rensning


Ved in-situ rensning forstås, at man behandler en jord- eller grundvandsforurening nede i jorden i det forurenede område. I afsnittet om ”Rensning af jord” er nærmere beskrevet, hvilke forudsætninger, der skal være opfyldt, for at der kan foretages biologisk in-situ rensning.

 

I praksis foretager man in-situ rensninger ved at tilføre en række stoffer til det forurenede område. Det er dels vigtigt, at det er de rette bakterier og hjælpestoffer, der tilføres, men det er også af stor betydning, at der tilføres til alle dele af det forurenede område.

Jordtyper har derfor stor betydning for, hvorledes man foretager behandlingen. Eksempelvis vil en fordeling i jorden ske langt hurtigere i et gruslag end i et lerlag. Valget af injektionsteknikker spiller en stor rolle for, om der sker den ønskede biologiske omsætning -  og at det sker de rette steder.

En forurening kan være meget ulige fordelt i et område, og det kan nogle gange være vanskeligt at forudse den nøjagtige placering på baggrund af undersøgelsesboringerne. Jo tættere der er placeret boringer i et område, jo bedre billede får man naturligvis af forureningens udbredelse. Samtidig giver en stor boretæthed langt bedre mulighed for at behandle hele forureningen og samtidig reducere behandlingstiden.

De hydrogeologiske forhold spiller også ind på behandlingen af en forurening. Variationer i grundvandsstanden – både over afstand og over tid kan ændre på en igangsat behandling. Bevægelserne i grundvandet skal der også tages hensyn til, og man kan i mange tilfælde styre grundvandets bevægelser, og bruge dette at fremme den biologiske omsætning.

Alt i alt er der mange hensyn, som skal medtages ved planlægningen, og det er ofte nødvendigt at anvende specielle teknikker, for at få den ønskede behandling. Biorem har udviklet en række specielle teknikker til biologisk in-situ rensning for at opnå en optimal behandling.

Rensning under bygninger


 

 

 

I mange tilfælde viser det sig, at en forurening har bredt sig ind under en bygning eller et anlæg. Biologisk jordrensning har i disse tilfælde helt specielle fortrin frem for andre behandlingsmetoder.

Placeringen af undersøgelses- og injektionsboringerne er den eneste væsentlige gene for husejeren. Når først boringerne er etableret, foretages behandlingen enten kontinuert, via en mindre bioreaktor, som opstilles et passende sted på grunden. Denne biocelle metode er nærmere beskrevet under vore produkter. Eller der foretages behandling ved at der med mellemrum injiceret væske/Biogel gennem de etablerede boringer.

Generne for beboerne er således begrænsede, og der skal ikke foretages omfattende gravearbejder – hverken uden for eller inden for bygningerne.

Henvisning til produktblad fjernet


Injektionsteknikker


Når man sætter en biologisk behandling i gang, er det vigtigt, at man får valgt de korrekte injektionsteknikker. Fordelingen af injektionsmedierne i jorden er af stor betydning for en biologisk in-situ behandling. Geologien spiller her en stor rolle, men også de praktiske forhold er væsentlige for valget af teknikker.

Biorem har udviklet en række teknikker, som erfaringsmæssigt har vist sig at øge effektiviteten ved behandlingerne.

Injektionsbrønde. Der etableres en række boringer i det forurenede område. Boringerne filtersættes i de forurenede dybder, og der kan herefter injiceres direkte ned i forureningen. Se mere her.

Lanseinjektioner. Gennem et stålrør med en specialfremstillet dyse i spidsen spules injektionsmediet ned i jorden under højt tryk. Se mere her.

Overfladebehandling. Ved overfladeforureninger kan man grave eller fræse injektionsmediet ned i de øverste jordlag, eller blot sprede det. Se mere her.

Biocelle. Ved en biocelle forstås en kombination af et jordområde, der gennemstrømmes af et medie, og et overjordisk anlæg, der renser grundvand og samtidig styrer de biologiske processer i hele systemet. Se mere her.

1. Injektionsbrønde

Der etableres en række boringer i det forurenede område. Borerørene opslidses i de forurenede dybder, og der kan herefter injiceres direkte ned i forureningen. Betegnes ofte som en filtersat boring.

Illustrationer

Gennem injektionsbrøndene kan der injiceres medier af varierende viskositet. Der injiceres ved et relativ lavt tryk, til gengæld kan der arbejdes med et relativ højt flow.

Injektionsbrøndene placeres i et netværk, der dækker hele forureningen. Afstanden mellem brøndene bestemmes primært af de geologiske forhold. Dybden af brøndene er naturligvis afhængig af hvor dybt forureningen ligger.

Brøndene kan benyttes til gentagne injektioner. Der kan også kombineres med andre afværgeteknikker.

Injektionsbrønde er velegnede til etablering både inde i bygninger og uden for.

2. Lanseinjektion

Gennem et stålrør med en specialfremstillet dyse i enden spules injektionsmediet ned i jorden under højt tryk.

Illustrationer

Lanserne nedføres sædvanligvis manuelt. Der arbejdes med et tryk på ca. 100 bar, hvorved lansen spuler sig selv ned i jorden, og efterlader et opmudret område omkring nedføringsområdet.

Behandlingen kan foretages manuelt ned til ca. 5 meter under terræn i et netværk på ½ til 1 meter mellem injektionspunkterne.

Teknikken kan anvendes til alle viskositeter af injektionsmediet, og det høje spuletryk sikrer en god fordeling i jorden.

Teknikken er meget fleksibel, idet der også kan injiceres skråt ind under bygninger. Eller der kan injiceres fra udgravninger, hvor delområder er vanskeligt tilgængelige.

3. Overfladebehandling

Ved overfladeforureninger kan man grave eller fræse injektionsmediet ned i jorden, eller blot påføre det.

 

 

Nedfræsning anvendes til forureninger, som i forvejen er relativt immobile i jorden, og derfor er beliggende i det øverste jordlag. Der anvendes som regel højviskøst medie, da man ønsker at bibeholde bl.a. fugtigheden.

Opgravede jordmængder kan blandes med det biologisk aktive medie ved pådysning eksempelvis under flytning af jorden. Tilsætningen kan også ske i forbindelse med en fysisk behandling af den opgravede jord.

På murværk og andre hårde overflader kan der påføres gel med meget høj viskositet. Efterfølgende afdækning med folie sikrer, at der bibeholdes høj fugtighed, således at der kan ske biologisk nedbrydning af eksempelvis oliekomponenter i overfladen.

4. Biocelle

Ved en biocelle forstås en kombination af et jordområde, der gennemstrømmes af et medie, og et overjordisk anlæg, der renser grundvand og samtidig styrer de biologiske processer i hele systemet.

Biocellen kan opbygges på forskellig måde. Der skal tages hensyn til både forureningstypen, geologien, hydrogeologien og ikke mindst opbygningen af den overjordiske del af anlægget.

Det er af afgørende betydning, at op- og nedpumpningerne sikrer en tilstrækkelig gennemstrømning af området, og at man har hydraulisk kontrol med forureningen.

Når behandlingen er sat i gang, kan man løbende monitere effekten af behandlingen på det oppumpede vand. Desuden kan resultaterne af moniteringerne benyttes til at justere bioreaktoren, således at der opnås optimal drift og omsætning af forureningen.