Hvem er Biorem


BioRem ApS udfører rensning af forurenet jord og grundvand ved anvendelse af biologiske teknikker.

Vi er hjemmehørende i Lystrup, nord for Århus, men løser opgaver over hele Danmark. Vi har arbejdet med biologisk rensning de seneste 14 år, og er således landets mest erfarne udbyder af biologisk rensning ude på stedet.

Biologisk jordrensning benytter naturens egen måde at håndtere forureninger på. BioRems metoder bruger således langt færre ressourcer end traditionelle teknikker og er derfor miljømæssigt langt mere bæredygtige end de traditionelle metoder.

Behandlingen foregår direkte i den forurenede jord ude på grunden. Vi har også mulighed for at behandle under bygninger og anlæg. Da bortgravning således undgås, er generne for grundejeren minimale og omkostningerne stærkt reduceret.

Biorem tilbyder desuden at foretage forureningsundersøgelser. Disse undersøgelser er nødvendige for dels at fastlægge omfanget af en forurening, og dels for at kunne beslutte videre tiltag i forbindelse med forureningen.

Sammen med en række europæiske partnere har Biorem siden 2008 forestået udviklingen en ny metode til undersøgelse og karakterisering af forureninger. Metoden kaldes MICCS og kan gennemføre undersøgelser hurtigere og billigere end traditionelle teknikker. Samtidig skaber metoden et mere udførligt billede af hele forureningsscenariet. Denne udvikling har været støttet af EU midler under udviklingsprogrammerne FP7 og H2020.

 

 

Ydelser


Biorem løser opgaver inden for forskellige miljøområder:

Rensning af forurenede grunde.

  • Vi har flere års erfaring med biologisk jordrensning, og har renset en række grunde i Danmark de senere år. Rensningen foretages ude i jorden (såkaldt in-situ rensning) og vore teknikker er velegnede til rensning under bygninger.

Undersøgelse af forureninger

  • Vi har gennemført en lang række undersøgelser af forurenede grunde i forbindelse med vurdering af en forurenings omfang, oftest i relation til rensning eller andre afværgetiltag. En biologisk rensning fordrer gerne en mere detaljeret undersøgelse end f.eks. en bortgravning.

Sløjfning af boringer

  • Biorem har tilknyttet to brøndborere med A-certifikat, så vi selv kan planlægge og forestå boreopgaver. Desuden tilbyder vi sløjfning af boringer som separat ydelse.

Rådgivning i miljøspørgsmål

  • Den rette rådgivning vil ofte kunne spare kunden for mange omkostninger. Vor erfaring og specialviden indenfor jordforurening med biologiske og kemiske teknikker benyttes af både grundejere, rådgivende ingeniører og andre.

Ved større opgaver arbejdes sammen med entreprenører, rådgivende ingeniørfirmaer eller andre samarbejdspartnere. Vi anbefaler altid, at bygherre kontakter en uvildig rådgiver i større sager.

 

 

Samarbejdspartnere og vidensdeling


Biorems kernekompetencer ligger indenfor viden og erfaring i forbindelse med biologiske og kemiske processer. Vort speciale er anvendelsen af denne viden i forbindelse med forureningsbekæmpelse – specielt ved jordforureninger.

Ved løsning af opgaverne for vore kunder er det ofte nødvendigt at inddrage andre virksomheder og fagområder. Vi har derfor opbygget et netværk af virksomheder og institutioner, som vi arbejder sammen med.

I forbindelse med specialopgaver og ved gennemførelse af større udviklingsopgaver er det ofte nødvendigt at indgå formaliserede samarbejder med universiteter og andre vidensinstitutioner. Biorem er kendetegnet ved en høj grad af nytænkning og metodeudvikling og har derfor et tæt samarbejde med en række vidensinstitutioner i ind- og udland:

Teknologisk Institut
GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser For Danmark og Grønland)
Århus Universitet
Aalborg Universitet
University of Trieste
The Welding Institute, Cambridge