Hvordan arbejder bakterierne?


  

Bakterier og andre mikroorganismer findes overalt. De findes midt i Sahara eller midt på den grønlandske indlandsis. Vi finder dem på alle planter og dyr, og de findes endog inde i vore kroppe, hvor de løser specifikke opgaver for organismen.

Mikroorganismerne er mangeartede, og de er som regel specialiserede i at leve de forskellige steder, vi finder dem. Ligeledes er de specialiserede i at leve af de organiske forbindelser, som omgivelserne tilbyder. Der findes bakteriestammer, som er specialiserede i at leve eksempelvis i de islandske gejsere, medens andre lever dybt under jorden.

Det er meget forskelligt, hvad bakterierne lever af. En række af dem har specialiseret sig i at leve af olie eller andre forurenende stoffer, og omsætter forureningerne til biomasse samt vand og kuldioxid.

Overalt i naturen, hvor der er forurenet findes der mikroorganismer, som kan leve af disse forureninger. Imidlertid er deres livsbetingelser sjældent optimale, så antallet af bakterier er så lavt, at omsætningen af forureningen foregår meget langsomt.

Det er disse organismers evner Biorem benytter til at nedbryde forureninger. Vi tager de bakterier, som har specialiseret sig i netop den aktuelle forurening, lader dem vokse sig mangfoldige i laboratoriet og genindfører dem til det forurenede område. Samtidig tilsætter vi en lang række stoffer, som medfører, at de fortsat vokser (biostimulering). Under denne vækst ”spiser” de forureningen, som herved omdannes til vand og kuldioxid.

Ved nye forureninger, hvor der endnu ikke er ”udvalgt” bakterier i væsentligt antal, der kan nedbryde forureningen, tilsætter vi organismer taget fra andre forureninger af samme type et andet sted (Bioaugmentering).

Biologisk forureningsbekæmpelse drejer sig næsten udelukkende om at tilvejebringe optimale livsbetingelser for mikroorganismerne og sørge for, at de har ”adgang” til de forurenende stoffer i de områder, hvor forureningen skal fjernes.

 

 

Rensning af jord


 

Traditionelt har man løst problemer med jordforureninger ved at grave det forurenede jord bort, og fylde ren jord i hullet. På denne måde løser man dog ikke hele sit forureningsproblem, man flytter det blot til et sted, hvor det ikke generer så meget, og hvor det er nemmere at håndtere.

Med biologisk jordrensning – også kaldet bioremediering – igangsætter man en biologisk nedbrydning af forureningskomponenterne ude på stedet, og får på denne måde naturen til selv at fjerne forureningen.

Det afgørende ved en sådan behandling er at få igangsat den rette mikroflora ude i jorden, og herefter at holde den i gang, således at man kan bibeholde omsætningen af de forurenende stoffer.

Det er som regel nødvendigt at tilføre jorden en række hjælpestoffer, for at få den biologiske omsætning til at ske med den ønskede hastighed. Her kommer Biorems ekspertise ind i billedet idet vi har omfattende erfaring med disse behandlinger.

 

 

Behandling af jordforureninger


Behandlingen af en forurenet grund er afhængig af en lang række faktorer.:
Hvad er der forurenet med? Hvor meget er der spildt? Hvor stort et område dækker forureningen? Hvor dybt ligger forureningen? Hvor gammel er den? Hvordan er geologien? Etc.

Svarene på alle disse spørgsmål danner grundlag for fastlæggelse af en behandlingsstrategi. I mange tilfælde vil det være nødvendigt at foretage supplerende undersøgelser af forureningen, inden man lægger sig fast på en behandlingsstrategi.

Der er i praksis mange måder at foretage behandlingen på; men der bliver sædvanligvis anvendt én af de følgende principper ved behandlingerne:

Injektion af bakterier og hjælpestoffer direkte i forureningen

Cirkulation af grundvand, som tilsættes hjælpestoffer

Bio-barriere, hvorfra mikroorganismerne breder sig

Bakterier og andre mikroorganismer findes overalt. De findes midt i Sahara eller midt på den grønlandske indlandsis. Vi finder dem på alle planter og dyr, og de findes endog inde i vore kroppe, hvor de løser specifikke opgaver for vor organisme.

Mikroorganismerne er mangeartede, og de er som regel specialiserede i at leve de forskellige steder, hvor vi finder dem. Ligeledes er de specialiserede i at leve af de organiske forbindelser, som omgivelserne tilbyder. Der findes bakteriestammer, som er specialiserede i at leve eksempelvis i de islandske gejsere, medens andre lever dybt under jorden.

Det er meget forskelligt, hvad bakterierne lever af. En række af dem har specialiseret sig i at leve af olie eller andre forurenende stoffer. De omsætter således forureningerne til biomasse samt vand og kuldioxid.

Overalt i naturen, hvor der er forurenet findes der mikroorganismer, som kan leve af disse forureninger. Imidlertid er deres livsbetingelser sjældent optimale, så antallet af disse er så lavt, at omsætningen af forureningen foregår meget langsomt.

Det er disse organismers evner Biorem benytter til at nedbryde forureninger. Vi tager de bakterier, som har specialiseret sig i forureninger, lader dem vokse sig mangfoldige og tilfører dem til de forurenede områder. Samtidig tilsætter vi en lang række stoffer, som medfører, at de fortsat vokser. Under denne vækst ”spiser” de forureningen, som herved omdannes til vand og kuldioxid.

Biologisk forureningsbekæmpelse drejer sig derfor i høj grad om at tilvejebringe optimale livsbetingelser for mikroorganismerne i de områder, hvor forureningen skal fjernes.

 

1. Injektion

  

Ved anvendelse af denne metode injiceres der bakterier og hjælpestoffer direkte ned i det forurenede område. Disse injektioner kan foretages med højtrykslanser eller gennem injektionsbrønde.

Alt efter hvor kraftig forureningen er, kan det være nødvendigt at foretage gentagne injektioner, inden forureningen er nedbragt.

 

2. Cirkulation

  

Ved anvendelse af recirkuleret vand, pumpes der forurenet vand op fra det forurenede område. Det oppumpede vand behandles i en bioreaktor, hvor eventuel forurening fjernes. Herefter tilsættes de nødvendige hjælpestoffer inden vandet igen pumpes ned i området.

Herved fås en gennemskylning af området med beriget vand, og der skabes herved en biologisk omsætning i det forurenede område.

Den praktiske gennemførelse af en sådan behandling skal designes så der så simpelt som muligt opnås det bedst mulige samspil med den aktuelle geologi. Biorem Har mange års erfaring med denne teknik i mange forskelligartede formationer.

Metoden kan med fordel anvendes som et supplement til en igangværende afværgepumpning for at nedbringe behandlingstiden.

 

3. Bio-barriere

  

Ved en bio-barriere forstås en barriere på tværs af en grundvandsstrøm eller andet område. Barrieren kan dannes enten ved at placere en række filtersatte boringer på tværs af forureningsstrømmen eller ved at en grøft fyldes med et materiale, som er tilstrækkeligt porøst, til at der kan trænge grundvand herigennem. For at opretholde en biologisk aktivitet i barrieren tilsættes der hjælpestoffer heri.

I bio-barrieren vil der foregå en biologisk omsætning, og denne omsætning vil bredde sig til de nærliggende områder, både med og mod grundvandsstrømmen.

Denne metode anvendes som en cost-effektiv metode til at hindre spredning af forureninger. Den behandler imidlertid ikke selve kilden til forureningen.

 

Hvad kan man behandle?


Blandt mikrobiologer er den generelle holdning i dag, at alle forureningstyper kan nedbrydes mikrobiologisk. Der er dog stor forskel på, hvilke bakterietyper, der kan omsætte en bestemt kemisk komponent, og samtidig er omsætningshastigheden for de forskellige forureningstyper meget forskellige.

Tabellen viser en generel opdeling af de hyppigste forureningstyper, alt efter hvor let det er at nedbryde dem biologisk.

Der er imidlertid en lang række faktorer, som har indflydelse på den biologiske nedbrydelighed. Eksempelvis vandopløseligheden og evnen til at binde sig til jordpartikler. Tabellen kan dog bruges som retningsgivende for, hvor let det er for naturen at foretage rensning af en forureningstype.